full screen background image
Search
  1. ACASĂ
  2. /
  3. Grila de salarizare conform CCM

Grila de salarizare conform CCM

In atentia publicului

Referitor la obligatia de transparenta a veniturilor salariale prevazuta la art. 33 din Legea cadru nr. 153/ 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, va comunicam ca D.R.D.P. Iasi, subunitate fara personalitate juridica in cadrul societatii comerciale C.N. A.I.R. S.A. nu intra sub incidenta acestei prevederi legale, societatile comerciale neregasindu-se in dispozitiile art. 2 alin. 1 si 3 din respectiva lege si nici salarizarea angajatiilor companiei nu se realizeaza pe baza dispozitiilor acestei legi ci pe baza grilei de salarizare din CCM la nivel de CNAIR SA, din veniturile propri ale companiei, conform art. 3 si 14 din OUG nr. 84/2003:

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 84 din 18 septembrie 2003

pentru înfiinţarea Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere – S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome “Administraţia Naţională a Drumurilor din România”

Art. 1

(1) Se înfiinţează  Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere – S.A., denumită în continuare  C.N.A.I.R., societate comercială pe acţiuni, cu capital integral de stat, cu sediul în municipiul Bucureşti, bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, prin reorganizarea Regiei Autonome “Administraţia Naţională a Drumurilor din România”, care se desfiinţează.

Art. 3

(9) Veniturile proprii prevăzute la alin. (8) lit. a) şi b) se utilizează pentru:

f) acoperirea integrală a cheltuielilor de personal, administrare şi funcţionare a companiei;

Art. 14

(3) Drepturile de salarizare şi celelalte drepturi de personal, condiţiile de muncă, obligaţiile generale şi specifice, timpul de muncă şi de odihnă, programele de perfecţionare profesională a salariaţilor şi alte condiţii în care se desfăşoară procesul muncii se stabilesc prin contractul colectiv de muncă la nivel de unitate, încheiat în condiţiile legii, în termen de cel mult 180 de zile de la data înmatriculării  C.N.A.I.R. în registrul comerţului.

 

Legea cadru nr. 153/ 2017

Art. 2

Domeniul de aplicare

(1) Dispoziţiile prezentei legi se aplică:

a) personalului din autorităţi şi instituţii publice, respectiv Parlamentul, Administraţia Prezidenţială, autoritatea judecătorească, Guvernul, ministerele, celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, unităţile teritoriale, autorităţi ale administraţiei publice locale, alte autorităţi publice, autorităţi administrative autonome, precum şi instituţiile din subordinea acestora, finanţate integral din bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetele fondurilor speciale;

(3) Intră în categoria personalului din sectorul bugetar personalul încadrat pe baza contractului individual de muncă, personalul care ocupă funcţii de demnitate publică numite sau alese şi personalul care ocupă funcţii asimilate funcţiilor de demnitate publică, magistraţii, precum şi personalul care beneficiază de statute speciale, inclusiv funcţionarii publici şi funcţionarii publici cu statut special.

Art. 33

Transparenţa veniturilor salariale

(1) Toate autorităţile şi instituţiile publice enumerate la art. 2 alin. (1) şi (3) vor publica la sediul propriu şi pe pagina proprie de internet, în datele de 31 martie şi 30 septembrie ale fiecărui an, şi vor menţine publicată o listă a tuturor funcţiilor din autorităţile sau instituţiile publice respective ce intră în categoria personalului plătit din fonduri publice, cuprinzând următoarele:

a) salariul de bază, solda funcţiei de bază/salariul funcţiei de bază, indemnizaţia de încadrare sau indemnizaţia lunară, după caz;

b) tipul, baza de calcul, cota procentuală, valoarea brută a sporurilor, compensaţiilor, adaosurilor, primelor şi premiilor eligibile pentru fiecare funcţie, precum şi baza legală a acordării acestora;

c) valoarea anuală a voucherelor de vacanţă care urmează să fie acordate pentru o perioadă lucrată de un an, precum şi baza legală a acordării acestora;

d) valoarea anuală a indemnizaţiei de hrană care urmează să fie acordată pentru o perioadă lucrată de un an, precum şi baza legală a acordării acesteia;

e) orice alte drepturi în bani şi/sau în natură, dacă este cazul, precum şi baza legală a acordării acestora;

f) orice informaţii cu privire la posibile limitări ale venitului salarial, precum şi baza legală a acestora.

(1^1) Autorităţile şi instituţiile publice care au calitatea de angajatori pentru categoriile de personal enumerate la art. 2 alin. (1) şi (3) vor transmite Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale datele prevăzute la alin. (1) lit. a)-f) în format electronic, în perioada 1-30 octombrie a fiecărui an.

(1^2) Metodologia de transmitere a datelor potrivit alin. (1^1) se aprobă prin ordin al ministrului muncii şi protecţiei sociale.

(2) Nerespectarea prevederilor alin. (1) atrage răspunderea contravenţională a conducătorului autorităţii sau instituţiei publice în cauză şi se sancţionează cu amendă între 5.000 şi 10.000 lei.

(3) Inspecţia Muncii are competenţa de a constata şi sancţiona contravenţia prevăzută la alin. (2).

(4) Contravenţiei prevăzute la alin. (2) i se aplică regimul general stabilit prin <LLNK 12001     2132 3P1   0 31>Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin <LLNK 12002   180 10 201   0 18>Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

 (5)  Prevederile alin. (1)-(4) nu se aplică instituţiilor de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională.

Descărcare fișiere

Fișier Dimensiune fișier Descărcări
pdf Act Aditional 7 la CCM 2019 82 KB 1696
pdf Grila salarizare valabila de la 08 august 2018 2 MB 1551
pdf Grila salarizare valabila de la 01 ianuarie 2018 1 MB 670


Înapoi